Podsumowanie Roku Sportowego 2023


Ośrodek Kultury Fizycznej i Rekreacji w Śmiglu informuje, że do 18 grudnia 2023 będą przyjmowane wnioski o przyznanie wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe w roku 2023.  

 

Kandydatami do wyróżnienia mogą być osoby , które spełniają następujące kryteria:

- mieszkają na terenie   gminy Śmigiel,

-osiągają sukcesy sportowe

-nie reprezentują żadnego klubu sportowego działającego na terenie gminy Śmigiel ( mogą reprezentować klub spoza terenu gminy)

 

Wniosek o przyznanie wyróżnienia może złożyć: sołtys danego sołectwa, zawodnik (lub rodzic/opiekun prawny  w przypadku zawodnika niepełnoletniego lub niemającego zdolności do czynności prawnych) wyróżniający się osiągnięciami w działalności sportowej, mieszkaniec gminy Śmigiel. 


Wnioski o przyznanie wyróżnień weryfikuje organizator czyli Ośrodek Kultury Fizycznej            i Rekreacji w Śmiglu. 

 

Podpisany wniosek powinien zawierać:
1. imię i nazwisko zawodnika,
2. adres do korespondencji  oraz kontaktowy numer  telefonu,
3. Wyszczególnioną listę  osiągnięć sportowych 

 

Zgłoszenia należy składać do dnia 18 grudnia 2023 w siedzibie Ośrodka :
Ośrodek Kultury Fizycznej i Rekreacji w Śmiglu ul. T. Kościuszki 20, 64-030 Śmigiel

lub emailem na adres administracja@okfir.pl

 

Zgłoszenie powinno zawierać także zapis: Oświadczam że informacje zawarte we wniosku zgłoszeniowym są zgodne z prawdą, co potwierdzam własnoręcznym podpisem.

 

Zgłoszenie powinno zawierać zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu wyłonienia osób wyróżnionych. 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wyłonienia sportowców, którzy otrzymają wyróżnienie na Podsumowaniu Roku Sportowego 2023 zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.