Cel działania


Celem działania Ośrodka Kultury Fizycznej i Rekreacji w Śmiglu jest zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców Gminy Śmigiel w zakresie kultury fizycznej i rekreacji poprzez organizacje imprez sportowych, rekreacyjnych, turystycznych skierowanych zarówno dla dzieci, młodzieży jak i dorosłych z terenu gminy Śmigiel. OKFiR organizuje również imprezy otwarte, które mają na celu promocję naszej gminy.

Do podstawowych zadań Ośrodka należy:

utrzymanie i udostępnianie gminnych obiektów i urządzeń kultury fizycznej położonych na terenie Gminy Śmigiel, przygotowanie obiektów kultury fizycznej do imprez sportowych, organizacja imprez sportowych, zabezpieczenie właściwej eksploatacji i konserwacji urządzeń sportowo – rekreacyjnych, współpraca ze stowarzyszeniami kultury fizycznej, placówkami oświatowymi oraz innymi instytucjami w zakresie zapewnienia prawidłowej realizacji procesu wychowania fizycznego, uprawiania sportu i rekreacji ruchowej, prowadzenie działalności służącej upowszechnianiu kultury fizycznej, udzielanie pomocy w administrowaniu oraz utrzymaniu obiektów radom sołeckim i klubom sportowym.