RODO


Klauzula informacyjna Ośrodka Kultury Fizycznej i Rekreacji w Śmiglu

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej zwane RODO) informujemy:

1.    Administratorem danych osobowych (ADO) jest Ośrodek Kultury Fizycznej i Rekreacji w Śmiglu z siedzibą w Śmiglu przy ulicy T. Kościuszki 20. Można się z nami kontaktować w następujący sposób: listownie: ul. T. Kościuszki 20, 64-030 Śmigiel,  telefonicznie: +48 517-784-967, e-mail:  administracja@okfir.pl

2.  Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, można skontaktować się z nim za pośrednictwem, poczty elektronicznej, e-mail: iod@okfir.pl  lub poczty tradycyjnej, adres: ul. T. Kościuszki 20, 64-030 Śmigiel.

3.    Cele i podstawy przetwarzania

Cele przetwarzania: 

a)       realizacji zadań związanych z upowszechnianiem i promowaniem sportu;

b)       realizacji zadań związanych z organizowaniem imprez sportowych lub rekreacyjnych;

c)        informowania o zbliżających się wydarzeniach sportowych;

 

Podstawy przetwarzania: 

d)       art. 6 ust. 1 lit. c) RODO - realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;

e)       art. 6 ust. 1 lit. b) RODO - wykonanie umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;

f)        art. 6 ust. 1 lit. a) RODO - promocja działalności i utrwalanie pozytywnego wizerunku ADO na podstawie udzielonej zgody;

g)       Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.)

h)       Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1133 ze zm.)

 

4.    Odbiorcami do których mogą być przekazane dane osobowe będą:

a)       podmioty z którymi ADO zawarł umowy na świadczenie usług serwisowych dotyczących wdrożonych systemów informatycznych 

b)       podmioty świadczące usługi na rzecz ADO tj. podmioty, które w imieniu ADO przetwarzają dane osobowe na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych

c)        Urząd Miejski Śmigla

 

5.    Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 

6.    Dane osobowe będą przechowywane do chwili załatwienia sprawy, w której zostały zebrane a następnie – w przypadkach, w których wymagają tego przepisy ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 164 ze zm.) – przez czas określony w tych przepisach.

 

7.    Zgodnie z RODO osobom, których dane dotyczą przysługują następujące prawa:

a)       prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b)       prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także prawo do ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa (lub w ramach sprawowania władzy publicznej)

c)        prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych

d)       prawo do przenoszenia danych osobowych o ile będzie to technicznie możliwe

e)       prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem – dotyczy jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 zgodność przetwarzania z prawem ust. 1 lit. a) lub art. 9 przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych ust. 2 lit. a) 

f)        prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO (Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa)

 

8.    Zgodnie z art. 13 ust. 2 lit. e) RODO informacja, czy podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym lub warunkiem zawarcia umowy, oraz czy osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do ich podania i jakie są ewentualne konsekwencje niepodania danych

a)       podanie  danych osobowych, w celach o których mowa w pkt 3 d), g), h) jest niezbędne i jest wymogiem ustawowym służącym realizacji wskazanych prawnie celów

b)       podanie  danych osobowych, w celu o których mowa w pkt 3 e) nie jest obowiązkowe, ale jest niezbędne do zawarcia umowy. Jeżeli wymagane dane osobowe nie zostaną podane to zawarcie umowy nie będzie możliwe.

c)        podanie danych osobowych, o których mowa w pkt 3 f) jest dobrowolne i nie jest wymogiem ustawowym, umownym, ani warunkiem zawarcia umowy. W przypadku niepodania danych osobowych nie będzie możliwości realizacji, uczestnictwa w czynności, której zgoda dotyczy.

 

9.    Przetwarzanie danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.