XXV Śmigielska Wiosna Turystyczna


Regulamin Rajdu

XXV  Śmigielska Wiosna Turystyczna
Stare Bojanowo, 21 kwietnia 2018 r. (sobota)

 I. Organizatorzy :
-  Ośrodek Kultury Fizycznej i Rekreacji w Śmiglu.

II. Cele Rajdu:

- poznanie pięknych okolic oraz  historii i folkloru ziemi śmigielskiej,

- propagowanie turystyki pieszej i kolarskiej wśród dzieci i młodzieży,

-  aktywne spędzenie czasu wolnego.

III. Zgłoszenia i wpisowe:

-  wpisowe w wysokości 5 zł. od osoby ( nie dotyczy uczniów szkół z terenu Gminy Śmigiel), prosimy przesłać               na adres organizatora,

- tel. kontaktowy z organizatorem   517784967  - do godziny 16.00 w dni robocze,         

- termin zgłoszeń do 18  kwietnia 2018 – środa ( data wpływu zgłoszenia do organizatora)

IV. Meta rajdu :

-  godz. od 10.30 do 11.00  w  Starym Bojanowie  ( teren boiska piłkarskiego „LUKS”).

Przewidziano liczne konkursy sprawnościowe,

V.  Trasy rajdu :

 1. Trasa:  - kolarska - dowolna minimum 15 km (grupy szkolne zorganizowane tylko pod opieką osoby dorosłej)

 2. Trasa:    -  piesza   - dowolna (grupy szkolne zorganizowane tylko pod opieką osoby dorosłej)

VI. Prawa i obowiązki uczestników :

-  opiekunowie grup są zwolnieni z wpisowego,

-  każdy uczestnik otrzyma kolorowy znaczek okolicznościowy, kiełbasę z bułką i napój

-  przygotowaliśmy konkursy z nagrodami,

-  młodzież szkolna bierze udział w rajdzie pod opieką dorosłych,

-  uczestnik rajdu zobowiązany jest do przestrzegania Karty Turysty,poleceń kierownictwa imprezy oraz przepisów         ruchu drogowego,

-  ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków uczestnicy dokonują we własnym zakresie.

VII. Postanowienia końcowe :

Rajd odbędzie się bez względu na pogodę, a interpretacja regulaminu należy wyłącznie do kierownictwa rajdu.

 Organizator uczestnikom zgłoszonym po terminie nie zapewnia wszystkich świadczeń.

 

 

                                                                                                                     z turystycznym pozdrowieniem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Komandor Rajdu

                                                                                                                     Zygmunt Ratajczak